ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Logo Design

Get started on your new logo

 Website Design

If you are getting a new website designed your template should go here

 Update Phone Number / Address

Update your phone number or your address

Required Credits: 10

 Update Social Media

Add or change your social media links, feeds, or badges

Required Credits: 25

 Add Blog / Press Release

Add a Blog post or Press Release to your website

Required Credits: 25

 Replace / Add Photos

Add or Change up to 5 Photos

Required Credits: 25

 Add / Replace Text

To add or change your text

Required Credits: 25

 Add Video

Add a video to your website.

Required Credits: 10

 Add / Remove Team Members

Add or Remove up to 5 Team Members

Required Credits: 25

 Applicant Self Booking

All questions and requests for the Applicant Booking system should go here.

 Corporate Email

For all requests and email related needs should go here.

 Billing

All requests or questions for Billing related questions should go here.

 Business Cards

All questions and requests for business cards should go here.

 General

All general questions should go here.